page

ภาพสุดท้ายของกษัตริย์ลิงกอลิล่าของประเทศคองโก

อริลลากำลังเดินไปตามทางทันทีหลังจากที่ถูกจับในคองโกเบลเยียมราว ค.ศ. 1960กัปตัน A. Gatti ชาวอังกฤษและอีกสองคนที่มีกอริลลาขนาด 500 ปอนด์จากเสามัดไว้ซึ่งกัปตันยิงในป่า Tchibinda ในภูมิภาค Lake Kivu สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกประมาณ 1930
1

2

3

4

5

6

ชาวบ้านอพยพร่างของสี่กอริลล่าภูเขาถูกฆ่าตายในอุทยานแห่งชาติ Virunga, คองโกตะวันออก, 2007

Loading...